April 4, 2017

ຊື້ຢູ່ທູບ (SPAIN)


ເລືອກຈໍານວນທີ່
ກະລຸນາໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິດີໂອຂອງທ່ານ:ທີ່ໃຊ້ເວລາການຈັດສົ່ງ: 1-3 ມື້


ບັນຊີທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການນີ້ເປັນຂໍ້ມູນ inactive, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ກິດຈະກໍາພິເສດ.

ການນໍາໃຊ້ cookies

ເວັບໄຊນີ້ໃຊ້ cookies ສໍາລັບທ່ານທີ່ມີປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງຄົງເອີ້ນເບິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນຂອງທ່ານກັບການຍອມຮັບຂອງ cookies aforementioned ແລະການຍອມຮັບຂອງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍ cookies, ກົດການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຮັບເອົາ

ແຈ້ງການຂອງ cookies